Kabul Şartları

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavını kazanarak üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Türkiye’de okumayı arzu eden uluslararası öğrenciler için de YÖS uygulanmaktadır. Türkiye’de okumak isteyen yabancı öğrenciler için süreci kolaylaştırmak adına sınav ve resmiyeti azaltmak kaidesiyle son zamanlarda birtakım yönetmelik değişikliği çabaları gündeme gelmiştir. Konu ile ilgili en güncel bilgileri üniversitemi Öğrenci İşleri Daire başkanlığından alabilirsiniz.
AKTS Kredilerinin Tahsisi 
Herhangi bir programda yer alan her bir ders için verilen AKTS kredileri, gerçek öğrenci iş yüküne göre hesaplanmıştır. Bu işlem aşağıdaki basamakları içerir:
-Programdaki her bir ders için amaçlar ve öğrenme çıktıları belirlenir.
-Yarıyıl (sömestr) temeline dayalı olarak bu çıktılara ulaşmak için yapılacak eğitim faaliyetleri belirlenir.
-Bu faaliyetleri tamamlamak için gerekli olan sınıf içinde ve sınıf dışında harcanan zaman aşağıdaki gibi belirlenir.
        (1) Dersin yöneticisine sorulur (öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman).
        (2) Dersin tamamlanmasından sonra başarılı öğrencilerle öğrenci anketi yapılır.
        (3) Daha güvenilir bir sonuca ulaşmak için sıra dışılar çıkarılarak ortalama değer alınır.
Sınav zamanı da dâhil 17 haftalık ve 750 saatlik bir yarıyıldaki gerçek iş yükünü belirlemek için programdaki her bir derse ait gerekli zaman toplanır.
-AKTS kredisini hesaplamak için her bir ders için toplam zaman orantılı olarak dağıtılır.
-Her bir AKTS kredisine 25 saat iş yükü verilir.
-AKTS kredisi, sömestir için 30, eğitim yılı için 60'dır.
-Öğrenciler, program müfredatında belirtilen listeden zorunlu derslerden başlayarak yaklaşık 30 AKTS'lik derse kayıt olurlar.


Akademik Rehberlik Düzenlemeleri
Üniversitemiz, öğrencilerinin başarılı olabilmeleri için onların psikolojik anlamda rahat ve sağlıklı olmaları gerektiğinin bilincindedir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; öğrencilerin öz güven kazanmalarına, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine, ne istediklerini bulmalarına, çözüm seçenekleri geliştirmelerine, yaşadıkları ortamı ve bulundukları çevreyi çeşitli yönleriyle tanımlamalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Bu birimin yürüttüğü çalışmalar şunlardır:
1.   Bayburt üniversitesine yeni gelen öğrencilere yakın çevre ile ilgili bilgiler vermek, kuralları anlatmak ve üniversitemize uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
2.  Öğrencilerin sorunlarını tespit etmek ve çözmek,
3. Öğrencilere gelecekte sahip olacakları mesleklere ilişkin bilgiler vermek ve onları iş olanaklarından haberdar etmek, 
4.  Öğrencilere çeşitli psikolojik testler uygulamak,
5.  Özürlü öğrencilere yönelik özel laboratuvarlar kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak…
Bayburt Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında her sınıfın bir danışmanı vardır. Danışmanlar; öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere öğretim elemanları arasından görevlendirilirler. Öğrencilere yol gösteren danışmanlar akademik ve mevzuat ile ilgili tavsiyelerinin yanı sıra bazı durumlarda kişisel konularda da onlara yardımcı olurlar. Bunun dışında bilgi edinme büromuz tüm akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize üniversitemiz ile ilgili konularda bilgi sunmaktadır.
Bologna Süreci
Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun iş birliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Sürece üyelik, hükümetler/devletlerarası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. Bologna Süreci’nin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkânları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hâle getirilecektir. Avrupa Yükseköğretim Alanında üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi hâline getirilmesi istenmeyen bir durumdur. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda asıl hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıklarının korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hâle getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerinin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.