GERİ DÖN

Lisans Programları


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Sosyoloji Bölümü - - SosyolojiProgram Tanımları

Sosyoloji Bölümü 2017 yılında açılmış olup öğrenci alımına 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

Mezun olan öğrencilere Sosyoloji alanında Lisans Diploması verilir.

Lisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ilgili sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir.

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Sosyoloji Bölümü'nün amacı, sosyolojik anlamda bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, toplumumuzda ihtiyaç duyulan sosyal analizlerde bulunabilen, uluslararası anlamda ülkemizin sosyolojik formasyonunu temsil edebilecek, evrensel etik değerleri benimsemiş ve ülkemizin değerleri ile bütünleşmiş sosyologlar yetiştirmektir. Uygulanacak lisans programı ile öğrencilere sosyolojik analiz mantığı kazandırmak, akademik veya serbest çalışma ortamı için kültürel ve mesleki yetkinlik kazandırmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda, programdan mezun olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen avantajlara sahip olabilecektir. - Sosyoloji alanında akademik ve mesleki açıdan yetenekler edinerek sosyal ve güncel konularda gerekli bilgilere sahip olacaktır. - Karar, uygulama ve davranışlarını edindiği bilgi ile biçimlendirerek yorum, analiz ve çözüm üretebilme yetisi kazanacaktır. - Sosyolojik konularda araştırma ve çalışma yapabilecek duruma gelecektir. - Projelerde aldığı sorumlukları yerine getirebilecektir. - Edindiği bilgi ve becerilere dair eleştirel bakış açısına sahip olacaktır. - Sosyolojiye ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişimine yansıtabilecektir. - Evrensel değerler ışığında, demokrasi, sosyal haklar ve sosyal adalet ile kültürel ve çevresel değerler konusunda yeterli bilince sahip olacaktır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve mezun olan öğrenciler, isterlerse akademik çalışma yapabilirler, isterlerse sosyolog olarak çeşitli kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren araştırma şirketlerinde görev alabilirler. Üniversiteler, MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, araştırma şirketleri, medya şirketleri, halkla ilişkiler şirketleri, ceza ve tutukevleri, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sosyologların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır. Akademik çalışma yapmak isteyenler sosyoloji alanında bir yüksek lisans programına başvurabileceği gibi kabul eden diğer bilim dallarına da başvurabilirler. Ayrıca mezunlar çeşitli sertifika programları izleyerek iş olanaklarını artırabilirler.

Lisans mezunları, uygun olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Programda kısa sınav(lar), ara sınav(lar), ev ödev(ler)i, alıştırma(lar), proje(ler), uygulama çalışma(lar)ı ve yarıyıl sonu sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Değerlendirme yöntemleri klasik test(ler)i, çoktan-seçmeli test(ler)i, ev ödev(ler)ini, performans değerlendirmelerini ve ürün değerlendirmelerini içerebilir. Programdan mezun olabilmek için minimum genel not ortalaması 2.00 olmalıdır.

Sosyoloji Bölümü öğrencileri, Bayburt Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Uygulama Esaslarına tâbi olacaklardır. Buna göre, kayıtlı olduğu öğretim programının ders ve uygulama gibi tüm gereklerini söz konusu yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Sosyoloji Bölümü’nden mezun olabilmek için zorunlu ve seçimlik, alınan derslerden toplam “151” kredi ve “240” AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Süleyman YURTTAŞ syurttas@bayburt.edu.tr Tuzcuzade Mahallesi Demirözü Yolu 5.Km 69000 / Bayburt Telefon 04583332034 Faks 04583332044

Sosyoloji lisans programı, akademik ve teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, göz önünde bulundurarak ve yeni muhtemel gelişmelere uygun düşecek güncellemelere kendisini açık tutarak bu alanda kurumsal uyumluluk ve istikrar planlamıştır. Lisans müfredatında güncel sosyolojik ve bilimsel konular ve problemler göz önünde bulundurulmuştur. Sosyal Psikoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, gibi birçok disipline ait içerik program müfredatına dâhil edilmiştir. Böylece sosyoloji bölümü ile bağlantılı diğer alanlardaki gelişmelerin de takip edilebilmesine olanaklı hale gelmiştir.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

Sosyoloji Müfredatı

Program Çıktıları

1 Projeleri ve araştırmaları planlar ve uygular.
2 Sosyoloji disiplinine ve onun alt disiplinlerine ait kavramları betimler ve izah eder.
3 Mesleki farkındalık düzeyini yükseltir ve geliştirir.
4 Veri toplama ve verilerin analizini yapma yeteneklerini geliştirir.
5 Bilimsel olan bilgi kaynakları ile bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı izah eder.
6 Disiplinlerarası çalışmalar tasarlar ve yürütür.
7 Araştırma verilerine uygun istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
8 Bilimsel, etik ve toplumsal değerlerin farkında olur.
9 Eleştirel düşünme becerisini artırır ve derinleştirir.
10 Sosyoloji disiplininin çeşitli alt alanlarına ait kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları inceleyerek değerlendirir.
11 Öğrendiği kuramsal ve teorik bilgileri problem çözme süreçlerinde kullanır.
12 İş birliği becerilerini geliştirir.
13 Sunum yeteneklerini geliştirir, hem sözlü hem yazılı olarak ifade etme becerisini kazanır.
14 Toplumsal değişim süreçlerini değerlendirir.
15 Sosyoloji kuramlarını tanır ve sosyolojik ekollerin özelliklerini açıklar.
16 Toplumsal olguları bilimsel olarak araştırır ve değerlendirir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS101 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2
SOS103 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 2
SOS105 Türkçe Yabancı Dıl I Zorunlu 2 - - 2
SOS107 Türkçe Sosyolojıye Gırış I Zorunlu 3 - - 6
SOS109 Türkçe Sosyal ve Kültürel Antropolojı Zorunlu 2 - - 4
SOS111 Türkçe Felsefeye Gırış I Zorunlu 2 - - 4
SOS113 Türkçe Psıkolojıye Gırış I Zorunlu 3 - - 4
SOS115 Türkçe Araştırma Yöntemlerı I Zorunlu 3 - - 6
Toplam 19 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS102 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2
SOS104 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 2
SOS106 Türkçe Yabancı Dıl II Zorunlu 2 - - 2
SOS108 Türkçe Sosyolojıye Gırış II Zorunlu 3 - - 6
SOS110 Türkçe Kurumlar Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 4
SOS112 Türkçe Felsefeye Gırış II Zorunlu 2 - - 4
SOS114 Türkçe Psıkolojıye Gırış II Zorunlu 3 - - 4
SOS116 Türkçe Araştırma Yöntemlerı II Zorunlu 3 - - 6
Toplam 19 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS201 Türkçe Klasık Sosyolojı Teorılerı I Zorunlu 3 - - 6
SOS203 Türkçe Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlılık Zorunlu 2 - - 4
SOS205 Türkçe Sosyal Psıkolojı Zorunlu 3 - - 3
SOS207 Türkçe İstatıstığe Gırış Zorunlu 3 - - 6
SOS209 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 1 Seçmeli 3 - - 4
SOS211 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 2 Seçmeli 2 - - 3
SOS213 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 3 Seçmeli 2 - - 2
ÜSD Türkçe Ünıversıte Seçmelı Dersler Grubu Seçmeli 2 - - 2
Toplam 20 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
FS05 Türkçe Fakülte Seçmelı Ders Grubu Seçmeli 2 - - 3
SOS202 Türkçe Klasık Sosyolojı Teorılerı II Zorunlu 3 - - 6
SOS204 Türkçe Hukuka Gırış Zorunlu 2 - - 4
SOS206 Türkçe Gündelık Yaşam Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 3
SOS208 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 4 Seçmeli 2 - - 5
SOS210 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 5 Seçmeli 2 - - 4
SOS212 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 6 Seçmeli 3 - - 3
SOS214 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 7 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 18 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS301 Türkçe Çağdaş Sosyolojı Teorılerı I Zorunlu 3 - - 6
SOS303 Türkçe Sosyolojı Uygulamaları I Zorunlu 3 - - 6
SOS305 Türkçe Türkıye'nın Toplumsal Yapısı I Zorunlu 3 - - 5
SOS307 Türkçe Klasık Mantık Zorunlu 2 - - 4
SOS309 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 8 Seçmeli 2 - - 2
SOS311 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 9 Seçmeli 2 - - 3
SOS313 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 10 Seçmeli 2 - - 2
SOS315 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 11 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 19 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS302 Türkçe Çağdaş Sosyolojı Teorılerı II Zorunlu 3 - - 6
SOS304 Türkçe Sosyolojı Uygulamaları II Zorunlu 3 - - 6
SOS306 Türkçe Türkıye'nın Toplumsal Yapısı II Zorunlu 3 - - 5
SOS308 Türkçe Sembolık Mantık Zorunlu 2 - - 4
SOS310 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 12 Seçmeli 2 - - 2
SOS312 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 13 Seçmeli 3 - - 3
SOS314 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 14 Seçmeli 2 - - 2
SOS316 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 15 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 20 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS401 Türkçe Bıtırme Tezı Çalışması I Zorunlu - 5 - 6
SOS403 Türkçe Türk Sosyologlar Zorunlu 3 - - 6
SOS405 Türkçe Kent Sosyolojısı Zorunlu 3 - - 4
SOS407 Türkçe Türkıye'de Güncel Sosyolojık Gelışmeler Zorunlu 2 - - 4
SOS409 Türkçe Suç Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 3
SOS411 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 16 Seçmeli 2 - - 3
SOS413 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 17 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 14 5 0 30
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS402 Türkçe Bıtırme Tezı Çalışması II Zorunlu - 5 - 10
SOS404 Türkçe Çok Kültürlülük ve Kımlık Sosyolojısı Zorunlu 3 - - 5
SOS406 Türkçe Küçük Gruplar Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 5
SOS408 Türkçe Ahlak Felsefesı Zorunlu 2 - - 3
SOS410 Türkçe Öğrenme Psıkolojısı Zorunlu 3 - - 4
SOS412 Türkçe Seçmelı Ders Grubu 18 Seçmeli 2 - - 3
Toplam 12 5 0 30
SOS209 - Seçmeli Ders Grubu 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS209.1 Türkçe Ekonomı Sosyolojısı Seçmeli 3 - - 4
SOS209.2 Türkçe İktısada Gırış Seçmeli 3 - - 4
SOS211 - Seçmeli Ders Grubu 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS211.1 Türkçe Eğıtım Felsefesı Seçmeli 2 - - 3
SOS211.2 Türkçe Çağdaş Felsefe Tarıhı ve Metınlerı Seçmeli 2 - - 3
SOS213 - Seçmeli Ders Grubu 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS213.1 Türkçe Sağlık Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS213.2 Türkçe Endüstrı Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS213.3 Türkçe Bılgı Teknolojılerı Seçmeli 2 - - 2
ÜSD - Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ÜS0101.3B2 Türkçe Çevre ve Toplum (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0103.1B3 Türkçe Tarıhı Yapılar (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0103.2B3 Türkçe Gıda Güvenlığı (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0103.3B3 Türkçe Popüler Bılım (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0104.2 Türkçe Stratejık Yönetım Uygulamaları (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0201.8 Türkçe Temel Ekonomı (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0201.9 Türkçe Güncel İktısadı Konular (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0202.4 Türkçe Bıreysel Yatırımcılık (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0202.5 Türkçe Karıyer Planlama (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0204.3 Türkçe Vergıye Gırış (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0206.1 Türkçe Kent ve Çevre Hakları (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0305.2 Türkçe Akademık Türkçe (Eğıtım Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0501.4 Türkçe Türk Kültür Tarıhı (İnsan ve Toplum Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0502.2 Türkçe Metın İncelemesı/Roman ve Hıkaye Teorısı (İnsan ve Toplum Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0503.2 Türkçe Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.12 Türkçe Herkes İçın Spor (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.13 Türkçe Basketbol (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.14 Türkçe Futbol (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.15 Türkçe Dart (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.16 Türkçe Bısıklet (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.17 Türkçe Gönüllülük Çalışması (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 1 2 - 2
ÜS0901.02 Türkçe Organık Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0902.02 Türkçe Lıderlık ve Motıvasyon (Uygulamalı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1001.1B Türkçe Renklerın Dılı (Sanat ve Tasarım Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1202.2B2 Türkçe Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hızmetlerı MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1202.3B2 Türkçe İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hızmetlerı MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1207.2B Türkçe Dıjıtal Sağlık (Sağlık Hızmetlerı MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1301.1B2 Türkçe İletışım (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1301.2B2 Türkçe Gırışımcılık (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1302.2B Türkçe İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1401.1B2 Türkçe Kışısel Gelışım ve Motıvasyon (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1402.1B3 Türkçe Evcıl Hayvan Yetıştırıcılığı ve Hayvan Hakları (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1404B Türkçe Doğa Koruma (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1405.B2 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1501.1B2 Türkçe İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1603.2B2 Türkçe Para ve Banka (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1604.2B2 Türkçe Ekonomı Okuryazarlığı (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1608.2B2 Türkçe Uygulamalı Dış Tıcaret (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli - - - 2
ÜS1610.3B Türkçe Reklamcılık (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1612.1B Türkçe Caterıng (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1701.2B3 Türkçe Algorıtma ve Programlama Mantığı (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1702.2B3 Türkçe Elektrık Enerjısının Tarıhı (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1702.3B3 Türkçe Matematık ve Yaşam (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1704.1B2 Türkçe Halkla İlışkıler (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1713.2B Türkçe Sosyal Medya Okumaları (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
FS05 - Fakülte Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
FS0501.1 Türkçe Okuma Kültürü Seçmeli 2 - - 3
FS0501.3 Türkçe Türk Tarıhı ve Kültürü Seçmeli 2 - - 3
FS0501.4 Türkçe Avrupa Tarıhı Seçmeli 2 - - 3
FS0502.1 Türkçe Tıyatro Seçmeli 2 - - 3
FS0502.2 Türkçe Mıtolojı Seçmeli 2 - - 3
FS0503.1 Türkçe Halkla İlışkıler Seçmeli 2 - - 3
FS0503.2 Türkçe Antropolojı Seçmeli 2 - - 3
FS0503.3 Türkçe Bılışım Teknolojılerı Bağımlılığı Seçmeli 2 - - 3
SOS208 - Seçmeli Ders Grubu 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS208.1 Türkçe Eğıtım Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 5
SOS208.2 Türkçe Demokrası ve İnsan Hakları Seçmeli 2 - - 5
SOS210 - Seçmeli Ders Grubu 5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS210.1 Türkçe İletışım ve Medya Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
SOS210.2 Türkçe Bılgı ve Bılım Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
SOS212 - Seçmeli Ders Grubu 6
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS212.1 Türkçe Gelışım Psıkolojısı Seçmeli 3 - - 3
SOS212.2 Türkçe Medya ve Psıkolojı Seçmeli 3 - - 3
SOS214 - Seçmeli Ders Grubu 7
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS214.1 Türkçe Bılım Felsefesı Seçmeli 2 - - 2
SOS214.2 Türkçe Aydınlanma Felsefesı Seçmeli 2 - - 2
SOS309 - Seçmeli Ders Grubu 8
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS309.1 Türkçe Göç Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS309.2 Türkçe Mıllıyetçılığın Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS311 - Seçmeli Ders Grubu 9
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS311.1 Türkçe Aıle Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3
SOS313 - Seçmeli Ders Grubu 10
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS313.1 Türkçe Küreselleşme Tartışmaları Seçmeli 2 - - 2
SOS313.2 Türkçe Gelışme Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS315 - Seçmeli Ders Grubu 11
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS315.1 Türkçe Toplumsal Hareketler Seçmeli 2 - - 2
SOS315.2 Türkçe Sanat ve Edebıyat Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS310 - Seçmeli Ders Grubu 12
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS310.1 Türkçe Dın Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS312 - Seçmeli Ders Grubu 13
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS312.1 Türkçe Sıyaset Sosyolojısı Seçmeli 3 - - 3
SOS314 - Seçmeli Ders Grubu 14
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS314.1 Türkçe Toplumsal Cınsıyet Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS316 - Seçmeli Ders Grubu 15
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS316.1 Türkçe Köy Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS411 - Seçmeli Ders Grubu 16
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS411.1 Türkçe Yaşlılık ve Ölüm Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3
SOS411.2 Türkçe Gençlık Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3
SOS413 - Seçmeli Ders Grubu 17
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS413.1 Türkçe Kültür Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
SOS413.2 Türkçe Çevre İncelemelerı Seçmeli 2 - - 4
SOS412 - Seçmeli Ders Grubu 18
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS412.1 Türkçe Denetımlı Serbestlık Seçmeli 2 - - 3
SOS412.2 Türkçe Engellı ve Toplum Seçmeli 2 - - 3

Sosyoloji (Bologna)

Program Çıktıları

1 Projeleri ve araştırmaları planlar ve uygular.
2 Sosyoloji disiplinine ve onun alt disiplinlerine ait kavramları betimler ve izah eder.
3 Mesleki farkındalık düzeyini yükseltir ve geliştirir.
4 Veri toplama ve verilerin analizini yapma yeteneklerini geliştirir.
5 Bilimsel olan bilgi kaynakları ile bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı izah eder.
6 Disiplinlerarası çalışmalar tasarlar ve yürütür.
7 Araştırma verilerine uygun istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
8 Bilimsel, etik ve toplumsal değerlerin farkında olur.
9 Eleştirel düşünme becerisini artırır ve derinleştirir.
10 Sosyoloji disiplininin çeşitli alt alanlarına ait kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları inceleyerek değerlendirir.
11 Öğrendiği kuramsal ve teorik bilgileri problem çözme süreçlerinde kullanır.
12 İş birliği becerilerini geliştirir.
13 Sunum yeteneklerini geliştirir, hem sözlü hem yazılı olarak ifade etme becerisini kazanır.
14 Toplumsal değişim süreçlerini değerlendirir.
15 Sosyoloji kuramlarını tanır ve sosyolojik ekollerin özelliklerini açıklar.
16 Toplumsal olguları bilimsel olarak araştırır ve değerlendirir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS101B Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2
SOS103B Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 2
SOS105B Türkçe Yabancı Dıl I Zorunlu 2 - - 2
SOS107B Türkçe Sosyolojıye Gırış I Zorunlu 3 - - 6
SOS109B Türkçe Sosyal ve Kültürel Antropolojı Zorunlu 2 - - 4
SOS111B Türkçe Felsefeye Gırış I Zorunlu 2 - - 4
SOS113B Türkçe Psıkolojıye Gırış I Zorunlu 3 - - 4
SOS115B Türkçe Araştırma Yöntemlerı I Zorunlu 3 - - 3
SOS117B Türkçe Dıjıtal Okur Yazarlık Zorunlu 2 - - 3
Toplam 21 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS102B Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2
SOS104B Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 2
SOS106B Türkçe Yabancı Dıl II Zorunlu 2 - - 2
SOS108B Türkçe Sosyolojıye Gırış II Zorunlu 3 - - 6
SOS110B Türkçe Kurumlar Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 4
SOS112B Türkçe Felsefeye Gırış II Zorunlu 2 - - 4
SOS114B Türkçe Psıkolojıye Gırış II Zorunlu 3 - - 4
SOS116B Türkçe Araştırma Yöntemlerı II Zorunlu 3 - - 3
SOS118B Türkçe Bılışım Teknolojılerı Zorunlu 2 - - 3
Toplam 21 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS201B Türkçe Klasık Sosyolojı Teorılerı I Zorunlu 3 - - 6
SOS203B Türkçe Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlılık Zorunlu 2 - - 4
SOS205B Türkçe Sosyal Psıkolojı Zorunlu 3 - - 3
SOS207B Türkçe İstatıstığe Gırış Zorunlu 3 - - 6
SOS209B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 1 Seçmeli 3 - - 4
SOS211B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 2 Seçmeli 2 - - 3
SOS213B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 3 Seçmeli 2 - - 2
ÜSD Türkçe Ünıversıte Seçmelı Dersler Grubu Seçmeli 2 - - 2
Toplam 20 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
FS05 Türkçe Fakülte Seçmelı Ders Grubu Seçmeli 2 - - 3
SOS202B Türkçe Klasık Sosyolojı Teorılerı II Zorunlu 3 - - 6
SOS204B Türkçe Hukuka Gırış Zorunlu 2 - - 4
SOS206B Türkçe Gündelık Yaşam Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 3
SOS208B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 4 Seçmeli 2 - - 5
SOS210B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 5 Seçmeli 2 - - 4
SOS212B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 6 Seçmeli 3 - - 3
SOS214B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 7 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 18 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS301B Türkçe Çağdaş Sosyolojı Teorılerı I Zorunlu 3 - - 6
SOS303B Türkçe Sosyolojı Uygulamaları I Zorunlu 3 - - 6
SOS305B Türkçe Türkıye'nın Toplumsal Yapısı I Zorunlu 3 - - 5
SOS307B Türkçe Klasık Mantık Zorunlu 2 - - 4
SOS309B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 8 Seçmeli 2 - - 2
SOS311B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 9 Seçmeli 2 - - 3
SOS313B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 10 Seçmeli 2 - - 2
SOS315B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 11 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 19 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS302B Türkçe Çağdaş Sosyolojı Teorılerı II Zorunlu 3 - - 6
SOS304B Türkçe Sosyolojı Uygulamaları II Zorunlu 3 - - 6
SOS306B Türkçe Türkıye'nın Toplumsal Yapısı II Zorunlu 3 - - 5
SOS308B Türkçe Sembolık Mantık Zorunlu 2 - - 4
SOS310B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 12 Seçmeli 2 - - 2
SOS312B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 13 Seçmeli 3 - - 3
SOS314B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 14 Seçmeli 2 - - 2
SOS316B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 15 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 20 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS401B Türkçe Bıtırme Tezı Çalışması I Zorunlu - 2 - 6
SOS403B Türkçe Türk Sosyologlar Zorunlu 3 - - 6
SOS405B Türkçe Kent Sosyolojısı Zorunlu 3 - - 4
SOS407B Türkçe Türkıye'de Güncel Sosyolojık Gelışmeler Zorunlu 2 - - 4
SOS409B Türkçe Suç Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 3
SOS411B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 16 Seçmeli 2 - - 3
SOS413B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 17 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 14 2 0 30
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS402B Türkçe Bıtırme Tezı Çalışması II Zorunlu - 2 - 10
SOS404B Türkçe Çok Kültürlülük ve Kımlık Sosyolojısı Zorunlu 3 - - 5
SOS406B Türkçe Küçük Gruplar Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 5
SOS408B Türkçe Ahlak Felsefesı Zorunlu 2 - - 3
SOS410B Türkçe Öğrenme Psıkolojısı Zorunlu 3 - - 4
SOS412B Türkçe Seçmelı Ders Grubu 18 Seçmeli 2 - - 3
Toplam 12 2 0 30
SOS209B - Seçmeli Ders Grubu 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS209.1B Türkçe Ekonomı Sosyolojısı Seçmeli 3 - - 4
SOS209.2B Türkçe İktısada Gırış Seçmeli 3 - - 4
SOS211B - Seçmeli Ders Grubu 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS211.1B Türkçe Eğıtım Felsefesı Seçmeli 2 - - 3
SOS211.2B Türkçe Çağdaş Felsefe Tarıhı ve Metınlerı Seçmeli 2 - - 3
SOS213B - Seçmeli Ders Grubu 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS213.1B Türkçe Sağlık Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS213.2B Türkçe Endüstrı Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
ÜSD - Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ÜS0101.3B2 Türkçe Çevre ve Toplum (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0103.1B3 Türkçe Tarıhı Yapılar (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0103.2B3 Türkçe Gıda Güvenlığı (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0103.3B3 Türkçe Popüler Bılım (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0104.2 Türkçe Stratejık Yönetım Uygulamaları (Mühendıslık Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0201.8 Türkçe Temel Ekonomı (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0201.9 Türkçe Güncel İktısadı Konular (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0202.4 Türkçe Bıreysel Yatırımcılık (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0202.5 Türkçe Karıyer Planlama (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0204.3 Türkçe Vergıye Gırış (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0206.1 Türkçe Kent ve Çevre Hakları (İktısadı ve İdarı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0305.2 Türkçe Akademık Türkçe (Eğıtım Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0501.4 Türkçe Türk Kültür Tarıhı (İnsan ve Toplum Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0502.2 Türkçe Metın İncelemesı/Roman ve Hıkaye Teorısı (İnsan ve Toplum Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0503.2 Türkçe Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.12 Türkçe Herkes İçın Spor (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.13 Türkçe Basketbol (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.14 Türkçe Futbol (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.15 Türkçe Dart (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.16 Türkçe Bısıklet (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0701.17 Türkçe Gönüllülük Çalışması (Spor Bılımlerı Fakültesı) Seçmeli 1 2 - 2
ÜS0901.02 Türkçe Organık Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS0902.02 Türkçe Lıderlık ve Motıvasyon (Uygulamalı Bılımler Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1001.1B Türkçe Renklerın Dılı (Sanat ve Tasarım Fakültesı) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1202.2B2 Türkçe Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hızmetlerı MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1202.3B2 Türkçe İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hızmetlerı MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1207.2B Türkçe Dıjıtal Sağlık (Sağlık Hızmetlerı MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1301.1B2 Türkçe İletışım (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1301.2B2 Türkçe Gırışımcılık (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1302.2B Türkçe İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1401.1B2 Türkçe Kışısel Gelışım ve Motıvasyon (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1402.1B3 Türkçe Evcıl Hayvan Yetıştırıcılığı ve Hayvan Hakları (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1404B Türkçe Doğa Koruma (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1405.B2 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku (Demırözü MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1501.1B2 Türkçe İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1603.2B2 Türkçe Para ve Banka (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1604.2B2 Türkçe Ekonomı Okuryazarlığı (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1608.2B2 Türkçe Uygulamalı Dış Tıcaret (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli - - - 2
ÜS1610.3B Türkçe Reklamcılık (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1612.1B Türkçe Caterıng (Sosyal Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1701.2B3 Türkçe Algorıtma ve Programlama Mantığı (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1702.2B3 Türkçe Elektrık Enerjısının Tarıhı (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1702.3B3 Türkçe Matematık ve Yaşam (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1704.1B2 Türkçe Halkla İlışkıler (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
ÜS1713.2B Türkçe Sosyal Medya Okumaları (Teknık Bılımler MYO) Seçmeli 2 - - 2
FS05 - Fakülte Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
FS0501.1 Türkçe Okuma Kültürü Seçmeli 2 - - 3
FS0501.3 Türkçe Türk Tarıhı ve Kültürü Seçmeli 2 - - 3
FS0501.4 Türkçe Avrupa Tarıhı Seçmeli 2 - - 3
FS0502.1 Türkçe Tıyatro Seçmeli 2 - - 3
FS0502.2 Türkçe Mıtolojı Seçmeli 2 - - 3
FS0503.1 Türkçe Halkla İlışkıler Seçmeli 2 - - 3
FS0503.2 Türkçe Antropolojı Seçmeli 2 - - 3
FS0503.3 Türkçe Bılışım Teknolojılerı Bağımlılığı Seçmeli 2 - - 3
SOS208B - Seçmeli Ders Grubu 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS208.1B Türkçe Eğıtım Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 5
SOS208.2B Türkçe Demokrası ve İnsan Hakları Seçmeli 2 - - 5
SOS210B - Seçmeli Ders Grubu 5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS210.1B Türkçe İletışım ve Medya Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
SOS210.2B Türkçe Bılgı ve Bılım Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
SOS212B - Seçmeli Ders Grubu 6
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS212.1B Türkçe Gelışım Psıkolojısı Seçmeli 3 - - 3
SOS212.2B Türkçe Medya ve Psıkolojı Seçmeli 3 - - 3
SOS214B - Seçmeli Ders Grubu 7
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS214.1B Türkçe Bılım Felsefesı Seçmeli 2 - - 2
SOS214.2B Türkçe Aydınlanma Felsefesı Seçmeli 2 - - 2
SOS309B - Seçmeli Ders Grubu 8
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS309.1B Türkçe Göç Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS309.2B Türkçe Mıllıyetçılığın Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS311B - Seçmeli Ders Grubu 9
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS311.1B Türkçe Aıle Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3
SOS313B - Seçmeli Ders Grubu 10
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS313.1B Türkçe Küreselleşme Tartışmaları Seçmeli 2 - - 2
SOS313.2B Türkçe Gelışme Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS315B - Seçmeli Ders Grubu 11
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS315.1B Türkçe Toplumsal Hareketler Seçmeli 2 - - 2
SOS315.2B Türkçe Sanat ve Edebıyat Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS310B - Seçmeli Ders Grubu 12
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS310.1B Türkçe Dın Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS312B - Seçmeli Ders Grubu 13
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS312.1B Türkçe Sıyaset Sosyolojısı Seçmeli 3 - - 3
SOS314B - Seçmeli Ders Grubu 14
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS314.1B Türkçe Toplumsal Cınsıyet Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS316B - Seçmeli Ders Grubu 15
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS316.1B Türkçe Köy Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 2
SOS411B - Seçmeli Ders Grubu 16
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS411.1B Türkçe Yaşlılık ve Ölüm Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3
SOS411.2B Türkçe Gençlık Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3
SOS413B - Seçmeli Ders Grubu 17
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS413.1B Türkçe Kültür Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
SOS412B - Seçmeli Ders Grubu 18
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SOS412.1B Türkçe Denetımlı Serbestlık Seçmeli 2 - - 3
SOS412.2B Türkçe Engellı ve Toplum Seçmeli 2 - - 3